Fundusze Europejskie

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

SIEĆ BUDOWLANA EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie SIEĆ BUDOWLANA EXPORT Sp. z o.o.”
Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0018/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2020-04-01 – 2021-05-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 413 450,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 268 701,14 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy Sieć Budowlana Export Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Rezultatem realizacji projektu będzie:
– modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez rozbudowę nowoczesnego zintegrowanego systemu ERP, co przełoży się na niższe koszty działalności, rozwój sprzedaży, większa konkurencyjność na rynku,
– wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem,
– aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich świadczenia,
– wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez jej uporządkowanie i umieszczenie w jednym systemie ERP,
– wzrost niezawodności systemów informatycznych, poprzez zastąpienie wielu rozproszonych komponentów funkcjonalnościami zintegrowanymi w ramach jednego systemu ERP,
– zwiększenie dostępności poszczególnych funkcjonalności oprogramowania ERP wśród poszczególnych uczestników procesów biznesowych,
– możliwość generowania analiz danych biznesowych oraz możliwości dostępu do aktualnych, istotnych i przydatnych informacji dzięki zastosowaniu systemu BI.


SIEĆ BUDOWLANA EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Rozbudowa systemu informatycznego w firmie SIEĆ BUDOWLANA EXPORT Sp. z o.o.”
Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0070/21

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 02 – Konkurencyjna gospodarka
Działanie: 02.01 – Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 02.01.02 – Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2022-06-01-2022-12-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 390 235,71 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 234 102,38 PLN
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy Sieć Budowlana Export Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Rezultatem realizacji projektu będzie m.in.:

– modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzewdrożenie nowoczesnego systemu, co przełoży się na niższe koszty działalności,
– wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem,
– wdrożenie nowej platformy sprzedaży – B2C,
aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich świadczenia,
– wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez zwiększenie zakresu przetwarzanych danych w jednym systemie,
– wzrost niezawodności systemu poprzez nowe funkcjonalności automatyzujące i wspomagające funkcjonowanie poszczególnych procesów biznesowych.